Informativni izra�un osobnog dohotka - pla�e

Koristite kalkulator za izra�un pla�e isklju�ivo u informativne svrhe, autor ne odgovara za eventualne pogre�ke

Obavezna polja i poja�njenja �to se kamo upisuje (budu�i ljudi upisuju razne gluposti) :-)
Satnica: vrijednost sata rada u kunama (npr 25 kn )
Sati za obra�un: sati rada za obra�un (fond sati za mjesec cca 176 sati)
Postotak na sta�: ukoliko vam poslodavac obra�unava dodatak na sta� ovdje unesite broj�ano koji postotak ostvarujete (godine ukupnog sta�a / 2) ako imate 10 godina sta�a ovdje upi�ite 5
Olak�ice: kao �to sam naveo i ni�e /u tabeli osobni odbitak/ unosi se vrijednost porezne olak�ice, ako nemate �enu, djecu, roditelje na poreznoj unesite 1
Prirez: prema mjestu stanovanja (op�ina/grad) unesite postotak prireza ako neznate postotak za va�e mjesto, upi�ite u google stopa prireza porezu na dohodak.
Ako vam je dra�e ra�unati na svom ra�unalu mo�ete se poslu�iti EXCEL ra�unaljkom pla�e -> ovdje
Prezime i ime:

Ovdje mo�e biti va� oglas !!

Satnica:
Sati za obra�un:
% na sta�:
Olak�ica: ( unosi faktor : 1, 1.5, 2, 2.5, itd. [vidi tablicu osobi odbitak])
Prirez (%): (unesi broj s dec. to�kom! npr 8.5)

[ Po�etna - Marino Bobeti� ] | [ Dana�nja te�ajna lista ] | [ Izra�un rate kredita ]

Nove Porezne olak�ice - novi Osobni odbitak - aktualno Primjenjuje se
od 01.07.2008.
faktor iznos
osnovni osobni odbitak 1,00 1.800
uzdr�avani �lan u�e obitelji 0,50 900
prvo dijete 0,50 900
drugo dijete 0,70 1.260
tre�e dijete 1,00 1.800
�etvrto dijete 1,40 2.520
peto dijete 1,90 3.420
Porezne olak�ice - Osobni odbitak Primjenjuje se
od 01.01.2005.
faktor iznos
osnovni osobni odbitak 1,00 1.600
uzdr�avani �lan u�e obitelji 0,50 800
prvo dijete 0,50 800
drugo dijete 0,70 1.120
tre�e dijete 1,00 1.600
�etvrto dijete 1,40 2.240
peto dijete 1,90 3.040
invalidnost 0,30 480
invalidnost100% 1,00 1.600
Podru�je posebne dr�avne skrbi (osnovni osobni odbitak) I. skupina 3.840
Podru�je posebne dr�avne skrbi (osnovni osobni odbitak) II. skupina 3.200
Podru�je posebne dr�avne skrbi (osnovni osobni odbitak) III. skupina 2.400
Brdsko-planinska podru�ja (osnovni osobni odbitak) 2.400
Umirovljenici 3.000
Formule za izra�un pla�e :
Bruto= sati * satnica + (dodatak na staz)
dodatak na staz= (sati * satnica * postotak na staz) / 100
Doprinosi iz pla�e= Bruto * 0.20 (doprinosi za Mirovinsko osiguranje - trenutno iznose 20% . Najvi�a osnovica doprinosa za mirovinsko iznosi 39.390,00 kn)
Olak�ica= faktor * 1600 ( trenutni faktor osobnog odbitka od 01.07.2008. iznosi 1800,00 kn)
Dohodak= Bruto - Doprinosi iz pla�e
Oporezivo= Dohodak - Olak�ica
Porez= zamr�en :) po stopi od 15 %, 25% a ako pla�ate i po stopi
od 35% i 45% ne pitajte za povi�icu ;-)
Prirez= Porez * prirez / 100
Neto= dohodak - porez - prirez
Tro�ak pla�e (za poslodavca)= Bruto + doprinosi na pla�u (17.2 % ili sl :-)
pitaj knjigovo�u koji doprinosi su obavezni)